ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  25,577 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,482 5.79
เตี้ย  994 3.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,476 9.68
ผอมและเตี้ย  379 1.48
อ้วนและเตี้ย  487 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,759 77.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $