ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  24,252 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,559 6.43
เตี้ย  800 3.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,760 11.38
ผอมและเตี้ย  464 1.91
อ้วนและเตี้ย  343 1.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,326 75.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $