ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  25,861 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,872 7.24
เตี้ย  1,376 5.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,127 8.22
ผอมและเตี้ย  900 3.48
อ้วนและเตี้ย  687 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,899 73.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $