ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,108 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,370 5.68
เตี้ย  803 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,694 11.17
ผอมและเตี้ย  718 2.98
อ้วนและเตี้ย  722 2.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,801 73.84 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $