ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,030 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,547 6.44
เตี้ย  952 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,622 10.91
ผอมและเตี้ย  808 3.36
อ้วนและเตี้ย  702 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,399 72.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $