ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,671 6.93
เตี้ย  1,015 4.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,618 10.85
ผอมและเตี้ย  660 2.74
อ้วนและเตี้ย  936 3.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,219 71.39 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $