ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,086 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,163 6.81
เตี้ย  707 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,793 10.49
ผอมและเตี้ย  642 3.76
อ้วนและเตี้ย  696 4.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,085 70.73 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $