ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  24,129 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,459 6.05
เตี้ย  924 3.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,472 10.24
ผอมและเตี้ย  872 3.61
อ้วนและเตี้ย  778 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,624 73.04 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $