ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  23,840 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,516 6.36
เตี้ย  833 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,786 11.69
ผอมและเตี้ย  860 3.61
อ้วนและเตี้ย  860 3.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,985 71.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $