ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  23,919 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,678 7.02
เตี้ย  1,084 4.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,417 10.10
ผอมและเตี้ย  977 4.08
อ้วนและเตี้ย  1,182 4.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,581 69.32 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $