ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  33,758 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,699 5.03
เตี้ย  937 2.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,612 13.66
ผอมและเตี้ย  530 1.57
อ้วนและเตี้ย  445 1.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,535 75.64 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $