ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  33,771 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,742 5.16
เตี้ย  1,006 2.98
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,772 14.13
ผอมและเตี้ย  815 2.41
อ้วนและเตี้ย  867 2.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,569 72.75 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $