ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  33,099 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,287 6.91
เตี้ย  1,191 3.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,618 13.95
ผอมและเตี้ย  677 2.05
อ้วนและเตี้ย  469 1.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,857 72.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $