ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  34,546 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,714 4.96
เตี้ย  1,154 3.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,201 12.16
ผอมและเตี้ย  752 2.18
อ้วนและเตี้ย  1,188 3.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,537 73.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $