ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  33,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,805 5.45
เตี้ย  970 2.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,893 14.77
ผอมและเตี้ย  710 2.14
อ้วนและเตี้ย  794 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,947 72.31 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $