ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  34,695 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,305 6.64
เตี้ย  2,049 5.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  4,413 12.72
ผอมและเตี้ย  1,025 2.95
อ้วนและเตี้ย  1,207 3.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,696 68.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $