ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,758 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,151 5.83
เตี้ย  993 5.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,289 6.52
ผอมและเตี้ย  680 3.44
อ้วนและเตี้ย  291 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,354 77.71 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $