ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,897 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,337 6.72
เตี้ย  1,316 6.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,244 6.25
ผอมและเตี้ย  749 3.76
อ้วนและเตี้ย  342 1.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,909 74.93 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $