ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,864 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,486 7.88
เตี้ย  1,422 7.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,092 5.79
ผอมและเตี้ย  830 4.40
อ้วนและเตี้ย  408 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,626 72.23 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $