ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,334 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,239 6.41
เตี้ย  1,059 5.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,047 5.42
ผอมและเตี้ย  698 3.61
อ้วนและเตี้ย  437 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,854 76.83 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $