ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,750 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,247 6.31
เตี้ย  1,032 5.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,327 6.72
ผอมและเตี้ย  1,034 5.24
อ้วนและเตี้ย  832 4.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,278 72.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $