ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  20,249 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,696 8.38
เตี้ย  1,465 7.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,284 6.34
ผอมและเตี้ย  764 3.77
อ้วนและเตี้ย  297 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,743 72.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $