ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  25,986 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,199 4.61
เตี้ย  633 2.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,984 11.48
ผอมและเตี้ย  263 1.01
อ้วนและเตี้ย  177 0.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,730 79.77 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $