ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  26,124 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,551 5.94
เตี้ย  835 3.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,183 12.18
ผอมและเตี้ย  511 1.96
อ้วนและเตี้ย  385 1.47
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,659 75.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $