ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,629 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,068 6.06
เตี้ย  542 3.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,171 12.31
ผอมและเตี้ย  334 1.89
อ้วนและเตี้ย  237 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,277 75.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $