ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  26,371 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,121 4.25
เตี้ย  827 3.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,709 10.27
ผอมและเตี้ย  319 1.21
อ้วนและเตี้ย  509 1.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,886 79.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $