ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  25,834 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,163 4.50
เตี้ย  652 2.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,045 11.79
ผอมและเตี้ย  290 1.12
อ้วนและเตี้ย  244 0.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,440 79.12 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $