ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  26,592 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,621 6.10
เตี้ย  1,050 3.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,088 11.61
ผอมและเตี้ย  684 2.57
อ้วนและเตี้ย  1,022 3.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,127 71.93 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $