ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,332 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,643 5.42
เตี้ย  895 2.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,237 10.67
ผอมและเตี้ย  904 2.98
อ้วนและเตี้ย  605 1.99
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,048 75.99 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $