ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,294 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,837 6.06
เตี้ย  1,082 3.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,260 10.76
ผอมและเตี้ย  952 3.14
อ้วนและเตี้ย  624 2.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,539 74.40 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $