ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  30,208 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,010 6.65
เตี้ย  1,568 5.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,143 10.40
ผอมและเตี้ย  1,184 3.92
อ้วนและเตี้ย  835 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,468 71.07 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $