ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  24,469 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,716 7.01
เตี้ย  1,361 5.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,530 10.34
ผอมและเตี้ย  1,138 4.65
อ้วนและเตี้ย  778 3.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,946 69.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $