ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,233 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,881 6.22
เตี้ย  1,039 3.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,842 9.40
ผอมและเตี้ย  954 3.16
อ้วนและเตี้ย  1,164 3.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,353 73.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $