ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  30,627 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,951 6.37
เตี้ย  1,170 3.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,131 10.22
ผอมและเตี้ย  1,141 3.73
อ้วนและเตี้ย  1,128 3.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,106 72.18 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $