ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,964 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  848 4.72
เตี้ย  421 2.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,811 10.08
ผอมและเตี้ย  301 1.68
อ้วนและเตี้ย  319 1.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,264 79.40 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $