ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  18,038 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  949 5.26
เตี้ย  432 2.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,942 10.77
ผอมและเตี้ย  285 1.58
อ้วนและเตี้ย  291 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,139 78.38 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $