ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  17,918 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,052 5.87
เตี้ย  507 2.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,027 11.31
ผอมและเตี้ย  268 1.50
อ้วนและเตี้ย  461 2.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,603 75.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $