ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,895 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  935 5.53
เตี้ย  440 2.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,894 11.21
ผอมและเตี้ย  318 1.88
อ้วนและเตี้ย  401 2.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,907 76.40 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $