ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,552 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,019 5.49
เตี้ย  516 2.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,976 10.65
ผอมและเตี้ย  524 2.82
อ้วนและเตี้ย  550 2.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,967 75.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $