ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  17,617 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  940 5.34
เตี้ย  515 2.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,073 11.77
ผอมและเตี้ย  318 1.81
อ้วนและเตี้ย  262 1.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,509 76.68 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $