ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  18,923 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,260 6.66
เตี้ย  643 3.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,624 8.58
ผอมและเตี้ย  553 2.92
อ้วนและเตี้ย  480 2.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,363 75.90 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $