ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  38,550 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,414 6.26
เตี้ย  3,600 9.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,012 5.22
ผอมและเตี้ย  1,294 3.36
อ้วนและเตี้ย  603 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  28,627 74.26 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $