ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  38,525 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,460 6.39
เตี้ย  3,918 10.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,872 4.86
ผอมและเตี้ย  1,721 4.47
อ้วนและเตี้ย  749 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,805 72.17 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $