ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  38,466 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,288 8.55
เตี้ย  4,278 11.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,917 4.98
ผอมและเตี้ย  1,793 4.66
อ้วนและเตี้ย  642 1.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,548 69.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $