ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  37,764 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,010 7.97
เตี้ย  4,130 10.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,903 5.04
ผอมและเตี้ย  1,777 4.71
อ้วนและเตี้ย  637 1.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,307 69.66 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $