ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  37,240 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,538 6.82
เตี้ย  3,851 10.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,706 4.58
ผอมและเตี้ย  1,942 5.21
อ้วนและเตี้ย  1,129 3.03
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,074 70.02 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $