ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  37,626 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,674 7.11
เตี้ย  3,744 9.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,754 4.66
ผอมและเตี้ย  2,243 5.96
อ้วนและเตี้ย  1,000 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,211 69.66 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $