ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  37,585 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,737 7.28
เตี้ย  3,558 9.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,984 5.28
ผอมและเตี้ย  1,371 3.65
อ้วนและเตี้ย  758 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,177 72.31 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $