ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  37,641 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,274 8.70
เตี้ย  4,465 11.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,731 4.60
ผอมและเตี้ย  1,677 4.46
อ้วนและเตี้ย  1,086 2.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,408 67.50 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $