ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,280 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  683 5.56
เตี้ย  507 4.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,400 11.40
ผอมและเตี้ย  282 2.30
อ้วนและเตี้ย  111 0.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,297 75.71 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $