ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,695 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  977 9.14
เตี้ย  520 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,263 11.81
ผอมและเตี้ย  364 3.40
อ้วนและเตี้ย  139 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,432 69.49 เรียงลำดับ



Powered By www.thaieducation.net

 

* * * $