ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,980 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,276 9.83
เตี้ย  761 5.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,551 11.95
ผอมและเตี้ย  533 4.11
อ้วนและเตี้ย  309 2.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,550 65.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $