ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,532 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  965 7.13
เตี้ย  781 5.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,386 10.24
ผอมและเตี้ย  403 2.98
อ้วนและเตี้ย  205 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,792 72.36 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $