ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  12,352 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  933 7.55
เตี้ย  777 6.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,626 13.16
ผอมและเตี้ย  451 3.65
อ้วนและเตี้ย  147 1.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,418 68.15 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $