ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,726 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,282 9.34
เตี้ย  1,068 7.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,420 10.35
ผอมและเตี้ย  603 4.39
อ้วนและเตี้ย  325 2.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,028 65.77 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $